Stanovy řádu

Stanovy rytířského řádu točenice.

Stanovy v tomto znění nejsou již platné!

Toho bzde toho

Stanovy Rytířského řádu Točenice.

 Náš řád je katolický a je povinností každého člena svou víru bránit, ochraňovat a pomáhat řádu, bratrům/sestrám. Jediná věc, která nás spojuje, je náš společný cíl, víra a blaho řádu.

 1. Rytířský řád Točenice (dále jen řád) je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice Českého národa, zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a hospodářském.
 2. Rytířský řád Točenice vystupuje jako světský rytířský řád a působí v České republice.
 3. Řád působí na principu svobody víry a vyznání, spojuje všechny křesťany, jinověrce a občany, kteří  přijímají za své deset ctností rytířů, čest, věrnost, víru, naději, lásku, milosrdenství, statečnost, spravedlivost, moudrost a umírněnost.
 4. Řád je nepolitickou – katolickou – společenskou organizací.
 5. Sídlem řádu je U Blaženky 2291/4, 15000 Praha 5
 6. Řád vytváří na základě historického správního členění státu zemské provincie. V jejich čele stojí Velmistr. V městech a obcích, kde jsou pro to podmínky, zřizuje řád komendy řádu. V jejich čele stojí komtur.Komtuři spadají pod velmistra a velkokomtura.
 7. Členové řádu, jejich práva a povinnosti.
 8. Řád tvoří:
  • Řádní členové (rytíři a dámy), kteří požádali o přijetí a byli přijati.
  • Čestní členové (rytíři a dámy), kterým bylo členství navrženo za jejich dosavadní postoje, činnost a práci, kterou vykonali pro České, Moravské a Slezské duchovní obrození v nejširším slova smyslu.
  • Členem řádu (rytířem či dámou) může být pouze osoba starší 18 let, která svým dosavadním způsobem života prokázala, že je hodna této pocty, a že je schopna svou prací naplňovat cíle řádu a tuto skutečnost potvrdila řádovým slibem.
  • Pokud rada řádu (hejtmani) doporučí a velmistr schválí přijetí, může se členem řádu výjimečně stát i osoba mladší 18 let, ale její práva a povinnosti vstoupí v platnost až po dovršení daného věku.
 9. Přijímání nových členů řádu:
  • Nové členy řádu může navrhnout který koliv člen řádu.
  • O přijetí řádných i čestných členů (rytířů i dam) rozhoduje rada hejtmanů spolu s velmistrem řádným hlasováním.
  • Počet čestných členů řádu může dosáhnout maximálního počtu dvou třetin počtu řádných členů řádu.
 10. Zánik členství:
  • Písemným sdělením o vystoupení z řádu.
  • Úmrtím.
  • Zrušením členství pro trvalé neplacení členských příspěvků.
  • Rozhodnutím velmistra či rady hejtmanů o vyloučení z řádu, a to zejména z důvodů pravomocného odsouzení pro trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a nebo proto, že člen jednal v rozporu s cíli řádu.
 11. Práva a povinnosti:
 • Řádní i čestní členové řádu mohou používat v souladu se zákony České republiky osobní znak, který potvrzuje velmistr,jeho kancléř nebo rada hejtmanů řádu na návrh herolda a za svým jménem mohou používat zkratku rytíř – dáma.
 • Řádní i čestní členové řádu mají právo nosit označení členů řádu (plášť, uniformu a insignii řádu, točenici a řádové vyznamenání).
 • Členové řádu mají právo volit a být voleni do řádových funkcí, zúčastňovat se činnosti a práce řádu a všech pracovních i slavnostních zasedání a shromáždění řádu.
 • Povinností členů řádu je dodržovat stanovy řádu, aktivní účast při naplňování a uskutečňování cílů řádu, jejich propagace v občanské veřejnosti a řádné placení stanovených řádových tax a příspěvků.
 • Každý člen nosí točenici uvázanou na pravé noze – (jedná se pouze o oficiální akce)

III. Řádové odznaky.

 1. Světci řádu jsou – (dokument světci řádu)
 2. Památným dnem řádu je 24.8 – symbolem tohoto svátku je Panna na lvu,neboť ve dnech 23.8/24.8 přechází Slunce z ekliptikálního znamení Lva do ekliptikálního znamení Panny.
 3. Řádovým odznakem je bílá točenice a lednáček
 4. bodlák kadeřavý – (kvetoucí v druhé polovině měsíce srpna na svazích královského hradu Točník
 5. Lednáček – (symbolizující Kristovo Zmrtvýchvstání o Božím hodu velikonočním a také přesně určené datum Václavova rytířského pasování o Velikonocích roku 1382 v Písku).
 6. Řádový hrad Točník
 7. Řádová svatyně – dnes pustý rozsáhlý sál (ve své době největší v Českém království) v Řádovém paláci královského hradu Točník.
 8. Vlajkou a praporem řádu je modrý prapor s bílou točenicí
 9. Řádovým heslem je : Toho bzde toho.
 10. Znakem řádu je bílá točenice.
 11. Znak je umístěn i na řádové pečeti.

 

 

 1. Cíle činnosti řádu.
 2. Cílem činnosti řádu je zejména péče o historické, duchovní a hmotné dědictví Čech,Moravy a Slezska a jejich obyvatel, jeho zachování a rozvíjení pro budoucí generace.
 3. Podpora monarchie.
 4. Bránit a hlásat katolickou víru.
 5. Řád:
 • Hájí právo na svobodu myšlení a prosazuje duchovní obrození národa.Návrat k tradicím,monarchii a historické kontinuity
 • Chrání České, Moravské a Slezské svatyně,památky spojené s historií národa.
 • Iniciuje ochranu hrobů a ostatků Českých panovníků a podílí se na jejich zachování, průzkumu i veřejné osvětě.
 • Posiluje křesťanské, národní a státotvorné vědomí Českého národa.
 • Podílí se na charitativní a humanitární pomoci potřebným osobám formou sbírek a sponzorských darů.
 • Vytváří možnosti a podmínky pro shromažďování prostředků k naplnění výše uvedených cílů.
 • Podporuje či vytváří petice.

 

 1. Rada Hejtmanů.
 2. Všichni řádní členové řádu mohou být zvoleni do rady hejtmanů.Tvoří jí pět členů.
 3. Rada hejtmanů řádu se schází zpravidla dvakrát do roka na jarním a podzimním zasedání řádu, jinak dle potřeby.
 4. Mezi zasedáními rady hejtmanů řádu je řád řízen velmistrem,radou hejtmanů a komtury.Navenek řád zastupuje velmistr, a kancléř řádu a nebo osoby radou řádu pověřené.
 5. Radu hejtmanů tvoří:
  • kancléř řádu
  • Pokladní
  • Herold
  • Velkokomtur
  • Zemský komtur (Slovensko)
 6. Rada hejtmanů schvaluje spolu s velmistrem stanovy řádu.
 7. Rada hejtmanů rozhoduje:
  • Všechny závažné otázky činnosti řádu,
  • o přijetí či vyloučení členů řádu,
  • o majetku řádu,
  • spory týkající se vnitřního života řádu,
  • o zřízení zemských provincií řádu -(komendy)
  • O vhodném kandidátovi na velkokomtura
 8. Rada hejtmanů ukládá úkoly:
 • Velkokomturovi řádu a zemským komturům,
 • zemským komturům jednotlivých řádových provincií,
 • řádové radě a úředníkům řádu – (pokud jsou jmenovaní)
 • komturům řádu,
 • členům řádu
 • Všechny tyto body za souhlasu nebo spolu s

 

 1. Velmistr řádu.
 2. Velmistr řádu je volen radou hejtmanů a radou komturů
 3. Velmistrem řádu může být zvolen občan České a Slovenské republiky.
 4. Velmistr řádu reprezentuje řád navenek.
 5. Velmistr řádu má právo svolat všechny členy řádu na řádový sněm a podle těchto stanov, řídit ji a předsedat ji.
 6. Velmistr řádu má právo žádat zprávy o činnosti řádu i jednotlivých zemských provincií a podávat návrhy a pokyny radě hejtmanů, radě komturů i jednotlivým členům řádu.
 7. Velmistr řádu uděluje vyznamenání Rytířského řádu Točenice a při investituře pasuje členy řádu na rytíře a dámy.
 8. Velmistr řádu je ve své funkci max. do 65 let. Poté se stává emeritním a čestným velmistrem.
 9. Je neodvolatelný
 10. Velmistr je ve své funkci do 65 let pokud sám neodejde.
 11. Velmistr je držitelem všech nejvyšších vyznamenáních řádu.
 12. Velmistrem řádu se může stát pouze plnohodnotný člen řádu.

 

VII. Zemští komtuři a zemské komendy řádu.

 1. Český Velkokomtur řádu je volen radou hejtmanů a velmistrem a je zástupcem velmistra řádu pro řízení komend a komturů. V nepřítomnosti velmistra a kancléře řídí jednání kapituly (generální i zemské) a rady řádu, zastupuje řád navenek a řídí ostatní zemské komtury a úředníky řádu a uchovává řádovou pečeť.
 2. V nepřítomnosti velmistra a kancléře přijímá Český velkokomtur řádu slib nových členů řádu a provádí jejich investituru. Tuto pravomoc může v případě potřeby předat i dalším členům rady hejtmanů.
 3. Český velkokomtur řádu navrhuje a může i udělovat vyznamenání komturům.
 4. Zemští komtuři jsou voleni velmistrem a radou hejtmanů, svolávají zemské komendy řádu a řídí jejich zasedání i zemské úředníky řádu. Jejich volbu potvrzuje rada hejtmanů..

 

VIII. Úředníci řádu.

Úředníky řádu jsou: Kancléř, pokladník, herold, velkokomtur,zemský komtur (Slovensko)

 1. Zemské komendy řádu si mohou volit zemské úředníky. (jen v případě dovrčení 20 členů komendy – odsouhlasit musí velmistr nebo rada hejtmanů)
 2. Úředníci řádu jsou voleni vždy z řádných členů řádu.
 3. Úkoly úředníků:

Kancléř:

 • Zastupuje velmistra řádu v případě jeho nepřítomnosti, je spolu s pokladníkem řádu druhou nejdůležitější osobou v řádu, spadá přímo pod velmistra,
 • vyřizuje agendu řádu a odpovídá za ni,
 • při řádových slavnostech nese točenici (prapor) – odznak řádu.

Velkokomtur:

 • opatruje pasovací meč,
 • při řádových slavnostech nese pasovací meč,
 • řídí a zajišťuje odborné práce.

Pokladník:

 • Spravuje finance řádu,
 • Zastupuje kancléře řádu a v případě potřeby vede agendu řádu,
 • vybírá příspěvky od jednotlivých členů řádu,,
 • připravuje a organizuje charitativní akce řádu.

Herold:

 • Připravuje a řídí ceremonie řádu (slavnostní zasedání, shromáždění, investitury apod.) a dohlíží na jejich správné vykonávání,
 • vede řádový erbovník,
 • vyhotovuje jmenovací diplomy,
 • při slavnostech řádu nosí heroldskou hůl a tabard.
 • Spravuje řádový archiv a knihovnu,
 • shromažďuje, eviduje a uchovává písemnosti řádu,
 • shromažďuje a eviduje poznatky o činnosti jiných řádů a společenství,
 • připravuje a řídí historické průzkumy.

Zemský komtur:

 • uchovává a ochraňuje řádové insignie a symboly
 1. Patroni řádu.
 2. Patrony řádu jsou osoby a instituce, které na řádem převzaly záštitu, což stvrdily písemně vydanou listinou.

 

 1. Zánik řádu.
 2. Rytířský řád staré Točenice může o svém dobrovolném zániku rozhodnout souhlasným hlasováním velmistra a rady hejtmanů.
 3. V případě rozhodnutí o zrušení řádu rada hejtmanů řádu likvidátory a rozhodne o způsobu vypořádání majetku řádu.

 

XII. Závěrečná ustanovení.

 1. V případě, že v činnosti Rytířského řádu Točenice nastane okolnost, která není upravena stanovami, vychází se při řešení otázky přiměřeně z obecných právních předpisů.
 2. Rytířský řád Točenice se ve své činnosti řídí právním řádem České republiky.
 3. Generální kapitula Rytířského řádu Točenice je povinna upravit stanovy řádu podle nově přijatých právních norem dotýkajících se činnosti občanských sdružení.
 4. Stanovy Rytířského řádu Točenice byly přijaty v 5.6 2014
 5. dodatek:

 

Komendy Rytířského řádu Točenice

1.Vrchním velitelem všech komend je Velkokomtur – jeho jediný nadřízený je Velmistr a jeho kancléř.

 1. Jeho zástupci (velkokomtura) jsou komtuři a zemští komtuři
 2. V případě růstu komendy se vytváří samostatná skupina na FCB. Minimální počet je 12 členů.
 3. V případě vytvoření samostatné komendy mimo ČR se s komtura automaticky stává Zemský komtur. Jeho nadřízeným je Velmistr a Velkokomtur.
 4. Na samostatné skupině komendy musí být Velmistr řádu a zástupce velké rady mistrů – (Velkokomtur).
 5. Členové samostatné komendy řádu musejí být zároveň i na velké členské skupině řádu – za to zodpovídá Zemský komtur a Velkokomtur.
 6. Členské příspěvky se platí na jeden společný účet. V případě potřeb kontaktuje Zemský komtur Velkokomtura a ten velkou radu o poskytnutí grantu.
 7. Je zakázáno aby Zemský komtur sám přidal člena do samostatné skupiny komendy řádu – první kontakt novice musí být ve společné skupině členů řádu.
 8. Pokud má Zemský komtur zájemce o členství nebo nového člena kontaktuje Velmistra nebo Velkokomtura a přijme ho do společné skupiny řádu.
 9. Veškeré akce a projekty komendy musejí být předem konzultovány s Velmistrem řádu a Velkokomturem.
 10. Členem skupiny jsou pouze členové kteří tam patří – ( v případě Slovenské komendy slovenští občané).
 11. Komtuři nezodpovídají za samotný chod řádu ani za jeho politiku. Starají se pouze o přidělenou komendu a její růst, aktivity a projekty.

 

 • Dodatek: Vstupem do Rytířského řádu Točenice se novic zavazuje hájit řád navenek,chránit své bratry a sestry. A především bere na zřetel všechny zásady,program a projekty řádu a jejich respektování.
 • Neznalost stanov člena neomlouvá.
 • Veškeré insignie,znaky a symbolika jsou majetkem řádu. Jejich krádež nebo zneužití bude řád chápat jako krádež vlastního majetku který je v souladu s právním systémem české republiky a bude postupovat právní cestou proti tomuto činu.
 • Řád je zapsán jako spolek a tudíž název a celá symbolika je majetkem řádu.
 • V případě odchodu člena řádu je povinen navrátit insignie (bude mu proplacena – bude přihlédnuto k jejímu stáří a nošení). Rodinný erb který obdržel při příchodu do řádu si ponechá.
 • Členské číslo bude přiděleno novému členu a dekret zrušen stejně tak všechny výsady a práva která obdržel jako člen řádu.

 

Poslední aktualizace 9.11 2016 19:55

 

řád českých králů