Struktura řádu

Velmistr

 

Rada hejtmanů –  (capitaneus)

Kancléř  – příprava ceremoniálů, vystavuje dekrety a zastupuje velmistra.

Grefiér –  stará se o záležitosti protokolu, dále zajišťuje řádové dekorace.Korespondence -zastupuje řád ve věcech veřejných – (mluvčí řádu).

Pokladník –  obhospodařuje finance a řádový účet.

Herold –  odpovídá za průběh ceremoniálu. Komunikace se členy řádu.

Kancelista – Vedení kroniky a správa archívu.Pomocník všech výše uvedených.

Velkokomtur – odpovídá za komendy řádu a jejich komtury

 

Rada komturů

Velkokomtur
Zemský komtur (commendator provincialis)
  • Severočeská komenda
  • Cizojazyčná komenda
  • Slovenská komenda
  • Moravská komenda

Řádní rytíři

Čestní rytíři

 

Hodnosti

 

hodnost                                                          zkratka

Brother – Frère – Frater – bratr – B

Sister – Sœur – Soror – sestra – S

Servant Brother – Frère Servant – Frater Servus – SB

Servant Sister – Sœur Servante – Soror Servus – SS

Knight – Chevalier – Eques – rytíř – K

Dame – Dame – Domina – dáma – D

Knight Commander – Chevalier Commandeur – Eques Commendator – rytíř komtur – KC

Dame Commander – Dame Commandeur – Domina Commendatrix – dáma komtur – DC

Knight/Dame Grand Cross – Chevalier/Dame Grand-Croix – Eques/Domina Magnæ Crucis – rytíř/dáma velkého kříže – GC

stupně duchovních jsou:

Chaplain – Chapelain – Cappellanus – kaplan Ach, Ch

kapituláři   SCh Senior Chaplain – Chapelain Supérieur – Cappellanus Maior – kaplan jurisdikce ChJ, SCh EC Ecclesiastical Commander – Commandeur Ecclésiastique – Cappellanus Conventualis – církevní komtur EccC, EC GC

Prelate Grand Cross – Prélat Grand-Croix – Prælatus Magnæ Crucis – nositel církevního velkokříže

Je vhodné, aby mladí lidé ve věku 15 – 18 let, kteří chtějí spolupracovat s řádem a jsou jeho potenciálními členy byli přijímáni a označováni jako mladí, juniorní členové:

Esquire – Ecuyer – Scutarius – kadet – Esq

Demoiselle – Dominicella – kadet – Dem

Novice – Novitius – novic – Nov

Hodnost pro příznivce řádu. Řádu souhlasí a Řád podporují:

Companion – Compagnon – Socius/Socia – přidružený člen – Comp

Čestné řádové hodnosti:

Member of Merit – Membre de Mérite – Sodalit pro Merito – MM

Officer of Merit – Officier de Mérite – Officialis pro Merito – OM

Commander of Merit – Commandeur de Mérite – Commendator /-trix pro Merito – CM

Grand Officer of Merit – Grand Officier de Mérite – Officialis Magnus pro Merito – GOM

Knight/Dame/Prelat Grand Cross OF Merit – Chevalier/Dame/Pré­lat Grand-Croix de Mérite – Eques/Domina/Pre­latus Magna Crucis pro Merito – GCM

řád českých králů